Razlaga izpisa  

Primer izpisa:

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Brod na Kolpi

Brod na Kupi

hrv.

naselje

01-A

Gradec

Graz

nem.

naselje

01-A

SLOVENSKO IME
Slovenski zapis tujega zemljepisnega imena (npr. Aden, Adiža, Afganistan, Afrika...).

ORIGINALNO IME
Originalni zapis tujega zemljepisnega imena (npr. Baladīyat 'Adan/Aden, Adige, Afğānistān/Afqânestân, Africa/Afrique...).

JEZIK
Seznam jezikov, v katerih so zapisane originalne oblike zemljepisnih imen, je sestavljen na podlagi poznavanja značilnosti posameznih jezikov in glede na uradne jezike v posameznih državah. Če je le mogoče, so večjezične oblike imen zapisane v različnih jezikih. To velja za države z različnimi etničnimi skupinami, za večje pokrajine, a tudi večje gorske skupine, reke, ki prečkajo več držav in seveda morja. Imena oceanov niso vpisana večjezično, temveč le v angleščini in francoščini, enako kot imena celin in velikih pokrajinskih enot, ki pa so izjemoma zapisane tudi v tam prevladujoči jezikovni obliki.
 

afr. afrikansko
akad. akadsko
alb. albansko
amh. amharsko
angl. angleško
arab. arabsko
arm. armensko
asir. asirsko
azerb. azerbajdžansko
bask. baskovsko
bašk. baškirsko
bel. belorusko
beng. bengalsko
berb. berbersko
bisl. bislamsko
biz. bizantinsko
bolg. bolgarsko
burj. burjatsko
burm. burmansko
čečen. čečensko
češ. češko
čičev. čičevsko
dan. dansko
darij. darijsko
dzong. dzongkhajsko
esk. eskimsko
est. estonsko
fen. feničansko
fer. fersko
fidž. fidžijsko
filip. filipinsko
fin. finsko
flam. flamsko
fran. francosko
ful. fulansko
galic. galicijsko
grš. grško
gruz. gruzijsko
hebr. hebrejsko
het. hetitsko
hind. hindujsko
hrv. hrvaško
ind. indonezijsko
indij. indijansko
iran. iransko
irs. irsko
isl. islandsko
ital. italijansko
jap. japonsko
katal. katalonsko
kaz. kazaško
kečv. kečvansko
kirg. kirgizijsko
kirib. kiribatsko
kirun. kirundsko
kit. kitajsko
kmer. kmersko
kopt. koptsko
korej. korejsko
korz. korziško
kreol. kreolsko
laoš. laoško
lat. latinsko
latv. latvijsko
litv. litvansko
luks. luksemburško
lusrb. lužiškosrbsko
madž. madžarsko
mak. makedonsko
malaj. malajsko
mald. maldivsko
malg. malgaško
malt. malteško
maor. aorsko
mold. moldavsko
mong. mongolsko
nem. nemško
nen. nenško
nep. nepalsko
niz. nizozemsko
norv. norveško
pal. palavsko
pašt. paštunsko
perz. perzijsko
pidž. pidžin
polin. polinezijsko
polj. poljsko
port. portugalsko
rom. romunsko
ruand. ruandsko
rus. rusko
sam. samoansko
sang. sangojsko
sans. sanskrt
secv. secvansko
ses. sesotsko
sing. singalsko
sisv. sisvatsko
slov. slovensko
slovaš. ovaško
som. somalsko
srb. srbsko
stegip. staroegipčansko
sum. sumersko
svah. svahilsko
svetop. svetopisemsko
špan. pansko
šved. vedsko
tadž. tadžiško
tahit. tahitijsko
taj. tajsko
tatar. tatarsko
tibet. tibetansko
tigr. tigrejsko
turš. turško
turkm. turkmensko
ukr. ukrajinsko
urd. urdujsko
uzb. uzbeško
valiž. valižansko
viet. vietnamsko
volof. volofsko

VRSTA IMENA
Vrsta imena izraža zvrst zemljepisnega imena glede na njegove pomenske značilnosti. V poenostavljeni različici so izdvojeni celine, pokrajine, zgodovinske pokrajine, upravne enote, zgodovinske upravne enote, naselja, zgodovinska naselja, deli naselij, oronimi, kopenski hidronimi, morski hidronimi, obalne reliefne oblike, otoške reliefne oblike, podmorske reliefne oblike, pejsaži in raznolika kategorija drugo (kraške jame, delte, zajezitve, prometnice, kratice...)

TIP IMENA
Vsakemu podomačenemu zemljepisnemu imenu je za ustrezno identifikacijo dodan zapis originalnega imena, opredeljena pa sta tudi jezik zapisa originalnega imena in pomenska zvrst določenega imena. V zaključni fazi je navedena še ocena primernosti rabe določenega imena. Na tem mestu je objavljen le seznam imen, katerih raba je nujna (A), in tistih, katerih raba je priporočljiva (B).

Ob pregledu obsežnega gradiva in njegovem klasificiranju glede na stopnjo in način domačenja se je izkristaliziralo trinajst različnih kategorij, pri čemer so osma, deveta, deseta in tudi četrta kategorija notranje heterogene in bi jih bilo mogoče razbiti na samostojne skupine. Pri snovanju kategorizacije smo izhajali iz kombiniranja vrste, načina in stopnje domačenja. V nadaljevanju so predstavljene posamezne kategorije z navedbo tipičnih primerov imen, vzetih iz seznama: 

01   slovensko ime - gre za ime, pri katerem je čutiti izvor v našem jeziku, ki je bil lahko tudi podlago za tvorjenje sedanjega imena v tujih jezikih. Slednje velja še posebno za imena v zamejstvu. 

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Brod na Kolpi

Brod na Kupi

hrv.

naselje

01-A

Gradec

Graz

nem.

naselje

01-A

02   prevedeno ime - v to skupino podomačevanja spadajo popolni prevodi. Tu torej sploh ne gre več za izvirno uradno ime v korenskem, temveč samo še v pomenskem smislu. V takih imenih srečujemo tudi še splošno in delno prevzete tujke in korenske osnove zelo podomačenih zemljepisnih imen. 

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Antili

Antillas/Antilles

špan./angl.

otoška reliefna oblika

02-A

Bajkalsko jezero

ozero Bajkal/Dalai-Nur

rus./burj.

kopenski hidronim

02-A

Nova Zelandija

New Zealand

angl.

država

02-A

03   prevedeno kolonialno ime - tudi v tej skupini so imena prevedena, vendar iz jezikov nekdanjih kolonialnih velesil (ob teh jezikih so v rabi tudi tradicionalni domačinski jeziki) ali pa iz zemljepisnih imen, ki so jih poimenovali kolonisti. Takšna so tudi vsa imena nekdanjih kolonij. Kolonialna imena se neredko v tolikšni meri razlikujejo od originalnih domačinskih imen, da v njih sploh niso razpoznavna. Z ozemlja nekdanje Sovjetske zveze so v to skupino vključena imena v ruskem jeziku, ki v domačinskih jezikih nimajo pomenske ustreznice. 

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Albertov Nil

Albert Nile

angl.

kopenski hidronim

03-B

Beli rt

Râs Nouâdhibou/Cap Blanc

arab./fran.

obalna reliefna oblika

03-B

Obala popra

Grain Coast

angl.

obalna reliefna oblika

03-B

04   prirejeno ali delno prevedeno ime - v tej skupini so imena, ki se v slovenščini zaradi boljše umljivosti pomensko deloma razlikujejo od originalnih zapisov, imena, ki so v podomačeni obliki skrajšana oziroma poenostavljena, imena, ki so zaradi boljšega razumevanja prilagojena opisu lege, imena, ki so prevedena le deloma in so lahko tudi deloma podomačena ter imena, ki so v sebi (po nepotrebnem) obdržala tuje izrazje.

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Aralsko jezero

Aral'skoe more

rus.

kopenski hidronim

04-A

Azori

Açores/Ilhas dos Açores

port./port.

otoška reliefna oblika/upravna enota

04-A

Orinoko

Río Orinoco

špan.

kopenski hidronim

04-B

05   podomačeno ime - v tej skupini so imena z opuščenimi posebnimi in diktričnimi črkovnimi znamenji (ob tem se spremeni vsaj še kakšna druga črka iz originalnega zapisa imena) ter imena s podomačenimi koreni (kar je redkejši pojav) ali podomačenimi končnicami (ta oblika je bolj pogosta). V nekaterih primerih sta podomačena tako koren kot končnica. Podomačenje je lahko plod prevedbe ali prečrkovanja. V tej obsežni, za slovensko zemljepisno imenoslovje precej pomembni skupini, so tudi mnoga zgodovinska zemljepisna imena, med katerimi prednjačijo imena iz antičnega obdobja.

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Bagdad

Baghdād/Baġdād

arab./arab.

naselje

05-A

Delos

Dhilos/Dilos

grš./grš.

otoška reliefna oblika

05-A

Loara

Loire

fran.

kopenski hidronim

05-A

06   delno podomačeno ime - ta skupina je manj številčna in jo sestavljajo tista imena, ki niso v celoti izvedena po načelih domačenja. Lahko imajo odvečne črke, na mestu pričakovanih soglasnikov ohranjajo samoglasnike, imajo nenavadne samoglasniške kombinacije ali pa imajo v primerih sestavljenih imen podomačen le del imena. V to skupino spada tudi nekaj imen, ki so sicer podomačena, a podomačitev ni skladna z originalnim zapisom, kar je potrebno pripisati predvsem tradicionalizmom v domačem inenoslovju.

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Beludžistan

Baluchistān

urd.

pokrajina

06-B

Gvineja Bissau

Guiné-Bissau

port.

država

06-A

Saška-Anhalt

Sachsen-Anhalt

nem.

upravna enota

06-B

07   minimalno podomačeno ime - to skupino sestavljajo imena, pri katerih je prišlo le do opuščanja posebnih in diakričnih črkovnih znamenj. Skupina ni prav obsežna.

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Bogota

Bogotá

špan.

naselje

07-B

Osaka

Ōsaka

jap.

naselje

07-B

Sevastopol

Sevastopol'

rus.

naselje

07-B

08   podomačeno kolonialno ime, prevzeto ali podomačeno ime iz preteklosti ali ime enega od slovanskih jezikov - ta izjemno raznolika skupina poudarja izvor slovenskega imena iz imena v preteklosti, ki z zdajšnjim originalnim imenom v nekolonialnih jezikih nima tako globoke povezave. Gre tudi za kolonialna imena, ki pa so podomačena. Precej imen ima izhodišče v poimenovanju v antiki. Izvor nekaterih zemljepisnih imen je mogoče razložiti le s poznavanjem imen v drugih slovanskih jezikih; vprašljivo je, do kdaj jih velja še jemati kot izhodišče za podomačevanje v našem jeziku.

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Aljaska

Alaska

angl.

upravna enota/pokrajina

08-A

Kišinjov

Chişinău/Kišinev

mold./rus.

naselje

08-B

Solun

Thessaloníki

grš.

naselje/upravna enota

08-A

09   prevzeto ali podomačeno ime ene od večjezičnih oblik imena - to skupino sestavljajo imena pokrajin, rek, jezer in gorovij, ki se praviloma raztezajo prek ozemelj več držav ali ozemelj več ljudstev z različnimi jeziki. Nekaj je tudi primerov, ko ima določen pojav več različnih imen znotraj ene same države. Gre za prevzeta imena iz ene od različnih oblik imen, lahko pa je ime podomačeno iz ene od oblik originalnega imena; iz katere, je razvidno iz večje stopnje medsebojnega ujemanja med slovenskim in originalnim zapisom imena. 

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Amur

Amur/Heilong Jiang

rus./kit.

kopenski hidronim

09-B

Cape Town

Cape Town/Kaapstad

angl./afr.

naselje

09-B

Finska

Suomi/Finland

fin./šved.

država

09-A

10   prevzeto kolonialno ime ali ime v jeziku velike sosednje države - to skupino imen sestavljata dve glavni podskupini. Na eni strani gre za prevzeta kolonialna imena, ki so zapisana enako kot originalne oblike imen v kolonialnih jezikih, ki pa se od imen v zdajšnjih uradnih jezikih lahko neprepoznavno razlikujejo. Ponekod so kolonialna imena navedena ob uradnih, drugje pa ne in jih je mogoče najti v atlasih v angleškem jeziku. Drugo, manj številčno podskupino, sestavljajo porusena imena z območja nekdanje Sovjetske zveze, ki so bila dolgo uporabljana tudi v slovenskem jeziku, a se je z osamosvojitvijo držav in uporabo drugih jezikov njihovo uradno ime spremenilo, včasih tako zelo, da uveljavljena oblika imena sploh ni razpoznavna. V teh primerih bi kazalo vztrajati pri prejšnjih oblikah, drugače pa je v primerih, ko gre za manjše in manj znane pojave, za katere bi lahko sčasoma prevzeli originalna imena.

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Borneo

Kalimantan

ind.

otoška reliefna oblika

10-B

Ganges

Ganga/Ganges

hind./angl.

kopenski hidronim

10-A

Taškent

Toškent/Taškent

uzb./rus.

naselje

10-B

11   sestavljeno ime, pri katerem je levi del obče, desni pa lastno ime - ta skupina imen je obsežna in kljub navidezni enotnosti notranje dokaj raznolika. Nekateri menijo, da ne gre za prava zemljepisna imena, saj ima obče ime le pojasnjevalno vlogo, drugi pa obče ime opredeljujejo kot del lastnega imena, kar izrazijo z uporabo velike začetnice. V izogib zmedi, ki je v naši praksi precejšnja, smo za celotno skupino pri zapisu občih imen uporabili malo začetnico. Lastna imena na desni strani so lahko zapisana kot v originalni obliki, lahko so podomačena v različnih stopnjah, prevzeta iz kolonialnih oblik originalnih imen ali pa prevedena oziroma prilagojena.

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

globel Vitjaz

Vityaz Depth

angl.

podmorska reliefna oblika

11-B

gora Nashville

Nashville Seamount

angl.

podmorska reliefna oblika

11-B

zaliv Sirta

Khalīj Surt

arab.

morski hidronim

11-B

12   umetno ime - v tej skupini slovenska oblika imena nima pomenske ustreznice v originalu ali pa je originalno ime takšno, da ga tamkaj živeči ljudje za označevanje določenih pojavov v vsakdanjem življenju ne poznajo oziroma ne uporabljajo. Nekatera imena so prilagojena v toliko, da bolje odražajo glavne značilnosti pojava. Pogosto gre za označevanje velikih pokrajinskih enot ter za imena, ki opazovalcem iz oddaljenih dežel bolj jasno razkrijejo opredelitev bistvenih lastnosti pojava ali njegove lege. V tej skupini je tudi nekaj imen, ki so v bistvu napačna, a so v vsakdanji rabi že tako močno zakoreninjena, da jim lahko dodelimo status umetnih imen, zanimiva pa so tudi nekatera imena, ki jih praksa sicer pozna, a poimenovanje ne ustreza razmeram v konkretni pokrajini.

SLOVENSKO IME

ORIGINALNO IME

JEZIK

VRSTA IMENA

TIP IMENA

Amazonsko nižavje

Selvas

port.

pokrajina

12-B

Moskovska kotlina

Meščëra

rus.

oronim

12-B

Vzhodne Alpe

Ost Alpen/Alpi Orientali

nem./ital.

oronim

12-A

 
Iskanje |  Pomoč | Tuja imena v slovenskem jeziku - uvod | Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen


Copyright 2003, Geodetska uprava Republike Slovenije.
Vse pravice pridržane.